افتخارات کسب شده حانیه برزن

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده حانیه برزن را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام دوم کاتا در مسابقات بسیج، سال ۱۳۹۴

• کسب مقام سوم در کاتا و کومیته در مسابقات بسیج، سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کاتا در مسابقات کشوری، بهمن ماه ۱۳۹۳

• کسب مقام دوم کاتا در مسابقات استان البرز، سال ۱۳۹۳

• کسب مفام سوم کاتا، آذر ماه ۱۳۹۳

• کسب مقام دوم کاتا در مسابقات شهرستان فردیس، بهمن ماه ۱۳۹۳

• کسب مقام سوم کاتا در مسابقات استان تهران، تیرماه سال ۱۳۹۲

 

افتخارات کسب شده حانیه برزن