افتخارات کسب شده فاطمه رستمی

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده فاطمه رستمی را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام سوم کاتا تیمی در مسابقات کشوری، بهمن ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام دوم در کاتا انفرادی

• کسب مقام دوم در مسابقات بسیج

• کسب مقام اول کاتا تیمی

• کسب مقام دوم کاتا تیمی

افتخارات کسب شده فاطمه رستمی