افتخارات کسب شده ملیکا دولتی

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده ملیکا دولتی را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام اول کاتا تیمی در مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو ایران در رده ی نوجوانان، شهریور ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام دوم در مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو ایران در رده ی نوجوانان، شهریور ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کاتا تیمی، شهریور ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام سوم در رده نوجوانان، آبان ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول در رده نوجوانان، بهمن ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کاتا تیمی در رده سنی نوجوانان، شهریور ماه سال

 

افتخارات کسب شده ملیکا دولتی