افتخارات کسب شده کیانا پرویزی

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده کیانا پرویزی را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام اول کومیته و مقام دوم کاتا در مسابقات استانی، آبان ماه سال ۱۳۹۴

• کسب مقام اول کاتا و کومیته در مسابقات استانی، آبان ماه سال ۱۳۹۴

• کسب مقام دوم کاتا در مسابقات استانی، شهریور ماه سال ۱۳۹۴

• کسب مقام اول کاتا و کومیته در مسابقات کشوری سال ۱۳۹۴

• کسب مقام سوم کومیته در مسابقات استانی، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

• کسب مقام سوم کومیته در مسابقات کشوری سال ۱۳۹۳

 

افتخارات کسب شده کیانا پرویزی